Diesel Engine Oil

 •  SAE 15W-40/API-CI-4
 • SAE 50/API-CF
 • SAE 40/API-CF
 • SAE 30/API-CF
 • SAE 50 PLUS/API-CH4/SL
 • SAE 40 PLUS/API-CH4/SL
 •  SAE 15W-40/API-CF-4
 •  SAE 15W-40/API-CH-4
 •  SAE 50/API-CF
 •  SAE 10W-40/API-CI-4

 •  SAE 15W-40/API-CI-4

 • SAE 50/API-CF
 • SAE 40/API-CF
 • SAE 30/API-CF
 • SAE 50 PLUS/API-CH4/SL
 • SAE 40 PLUS/API-CH4/SL

 •  SAE 15W-40/API-CF-4

 •  SAE 15W-40/API-CH-4

 •  SAE 50/API-CF

 •  SAE 10W-40/API-CI-4